mossos1

1. Titularitat.

Aquest portal d’Internet és titularitat del SINDICAT DE COMANDAMENTS DE MOSSOS D’ESQUADRA, en endavant SICME, amb domicili social a la Rambla del Raval, 29-31, local 5, CP 08001 Barcelona. Telèfon de contacte núm. 93 342 68 10, fax. 93 342 68 11 i direcció de correu sicme@sicme.cat

2. Objectiu.

Aquest document té per objecte regular l’ús de la web que SICME posa a disposició del públic.

La utilització de la web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquest Avís legal.

3. Ús correcte de la pàgina web.

L’accés a aquest portal implica acceptar i conèixer les condicions i termes d’aquest avís legal, i no pot utilitzar aquesta pàgina web o serveis prestats a través d’aquesta, per finalitats contràries a la llei o amb vulneració del que disposa la legislació vigent, aquest avís legal, bons costums i ordre públic, o per qualsevol altra que pugui causar una lesió als drets de tercers.

L’usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en la web, i no podrà obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés ni introduir-hi programes, aplicacions informàtiques, virus, o qualsevol altre dispositiu anàleg que puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de SICME o de tercers.

L’usuari no podrà fer mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius ni de qualsevol classe de material accessible a través d’aquesta web.

4. Propietat intel·lectual i industrial.

Aquesta web i els seus continguts són propietat del SICME o dels tercers que han estat autoritzats per al seu ús.

En cas que algun contingut sigui titularitat d’un tercer, es farà figurar la font i el seu autor, sempre respectant els seus drets sobre la mateixa.

Així mateix, aquest portal conté documents de caràcter legal, dels que no garantim que siguin reproduccions exactes i/o actualitzades.

L’accés a aquesta pàgina web no suposa l’adquisició de cap tipus a l’usuari sobre els continguts de la mateixa.

Es prohibeix la reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició, transformació i transmissió dels continguts del portal, excepte amb autorització expressa del titular dels drets.

No obstant, l’usuari podrà fer una còpia dels continguts en el seu sistema informàtic, sempre que sigui pel seu ús personal i sense fi comercial.

5. Accés a la web.

L’accés a aquesta web està subjecte a les condicions següents:

SICME no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o links a sistemes externs. Així mateix, no es podrà establir enllaços o links des d’altres pàgines web de tercers al portal de SICME, excepte que aquest expressament ho autoritzi.

SICME no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les cookies, o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

6. Responsabilitat.

6.1 En l’accés a la pàgina web.

SICME podrà interrompre l’accés a la seva pàgina web, a fi de realitzar el seu manteniment, actualització, control o per qualsevol altra causa, i s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui reclamar per aquesta causa.

SICME no garantitza l’absència de virus, cucs, o qualsevol element que pugui causar danys al sistema informàtic de l’usuari o tercers.

Tampoc es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin produir pel mal ús d’aquesta web per part de l’usuari o de tercers.

6.2 En els enllaços o links.

SICME conté enllaços o links que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines web.

SICME s’exonera de qualsevol responsabilitat sobre els continguts d’aquestes pàgines externes. No obstant, en cas que tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut, o que aquestes lesionin bens o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, SICME actuarà amb la diligència necessària a fi de suprimir l’enllaç corresponent.

6.3 En el funcionament de la pàgina web.

Així mateix, SICME s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar pel funcionament d’aquest portal, pel dany o pèrdua que s’esdevingués per motiu de la connexió, per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, així com també dels danys causats per terceres persones per intromissions il·legítimes o qualsevol altra causa aliena fora del control de SICME.

6.4 En la utilització de la pàgina web.

SICME no es fa responsable dels comentaris que els usuaris exposin en la web. En cas de detectar-se comentaris ofensius o que puguin ser contraris a la legislació vigent, aquest Avís legal, bons costums i ordre públic, o per qualsevol altra que pugui causar una lesió als drets de tercers, SICME es reserva el dret de moderació i eliminació immediata dels mateixos, amb les responsabilitats que es puguin derivar pel seu emissor.

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions, danys i perjudicis, i en definitiva, per qualsevol reclamació o acció legal contra SICME, quan siguin a causa de la utilització del web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a SICME amb motiu de reclamacions o d’accions legals.

7. Protecció de dades.

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, SICME informa els usuaris que les dades de caràcter personal que ens proporcionin a través d’aquesta pàgina web, s’inclouran en un fitxer del que és responsable SICME, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades amb la finalitat de poder prestar els serveis oferts.

El fet d’emplenar un formulari d’aquesta web, o mitjançant correu electrònic, implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica són seves, exactes i certes.

L’usuari enregistrat, estigui afiliat o no a SICME, podrà exercir els seus drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació de les seves dades personals, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, i el seu reglament, aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Per exercir qualsevol d’aquests drets, l’usuari haurà d’adreçar-se a SICME mitjançant correu electrònic (sicme@sicme.cat) o correu postal (Rambla del Raval 19 – 21, baixos, local 5, CP 08001 Barcelona).

En la sol·licitud, haurà d’assenyalar el seu nom i cognoms, el dret que vol exercir, domicili a efectes de notificacions, data i signatura, i haurà d’adjuntar còpia del seu Document Nacional d’Identitat.

En cas que la sol·licitud sigui realitzada pel representant legal de l’interessat, haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI de l’interessat i el representant, així com els poders o document autèntic que acreditin la seva representació.

8. Legislació aplicable i competència judicial.

La interpretació i execució d’aquest Avis legal, així com les condicions d’accés a la pàgina web, està subjecte a la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués esdevenir-se entre SICME i l’usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.